PUNT D’INFORMACIÓ A NOUVINGUTS

El CONSORCI BADALONA SUD té dins de les seves competències promoure  actuacions en el districte VI en els àmbits següents: actuacions socials, laborals, culturals, educatives, sanitàries i de seguretat a favor de la població resident; actuacions del parc d’habitatges, urbanístiques i d’execució dels equipaments socials, culturals, educatius, sanitaris i esportius; les actuacions adreçades al desenvolupament econòmic sostenible i l’establiment de relacions amb altres administracions, organismes i entitats de qualsevol tipus per al millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci, sempre d’acord i en coordinació amb les línies d’intervencions de l’Ajuntament de Badalona.

El Pacte Nacional per a la Immigració, signat en desembre de 2008, pel govern, els grups parlamentaris, els agents econòmics i socials i diferents entitats de la taula de ciutadania i immigració, recomana promoure polítiques que afavoreixin l’acollida,  la integració i la igualtat d’oportunitats. Assenyala també, que les administracions locals son les més properes i per això, coneixen les necessitats i puguin impulsar estratègies de col·laboració amb les entitats i agents socials que compten amb experiència i trajectòria en l’àmbit de la immigració amb l’objectiu de sumar esforços i avançar en la cohesió social i l’atenció a les persones immigrades. El Punt de nouvingut de tot arreu, assumeix aquest compromís  i des de la proximitat que suposa ubicar-se en els barris de Badalona Sud on la població nouvinguda es troba en torn al 30%, ofereix i consolida serveis oberts a tota la ciutadania i als professionals del territori i de la ciutat.

Aquest projecte  identifica els principis establers per el Pacte Nacional per a la Immigració, com: garantir el respecte i l’extensió dels drets humans; garantir la igualtat de drets i el respecte als deures per al conjunt de la societat; garantir una ciutadania basada en el pluralisme, la igualtat i el civisme com a norma de convivència; promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats per afavorir la igualtat efectiva, eliminant condicions o circumstàncies arbitràries; afavorir el dret d’accés als serveis; incorporar la perspectiva de gènere; entre d’altres.

En el marc del Pla d’Actuació del 2014, es preveu donar continuïtat a serveis i projectes que s’estan desenvolupant al territori i constitueixin, en aquest cas, un suport per a les persones nouvingudes i un recurs de qualitat, que afavoreixi la convivència i la cohesió social i ofereixi serveis a entitats i xarxes de serveis del territori.

El Consorci Badalona Sud reconeix la necessitat de mantenir les actuacions desenvolupades en torn al servei “Punt de nouvinguts De Tot Arreu” que s’ha consolidat com un projecte adreçat a la ciutadania de Badalona Sud i com una eina de treball en favor de la integració, el reconeixement, la socialització i la gestió eficaç de la diversitat al districte VI.

Aquest servei pretén enfortir l’estratègia de millora de la cohesió social, incorporar accions d’intervenció individualitzada i de dinamització comunitària, així com de suport als professionals i recursos en matèria d’estrangeria i de foment d’una ciutadania corresponsable i activa. Per això, s’amplien les accions que fins al moment desenvolupava el servei, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos disponibles, facilitar la consecució d’objectius vinculats a la millora de la convivència i al increment de la cohesió social, a la  millora de l’eficàcia de les accions, al reforçament de les tasques de professionals i entitats, a l’atenció de les persones, a la prevenció de l’exclusió social al territori i al oferiment de suport a serveis del territori com els centres educatius de primària i secundaria, el CAP de Sant Roc, els Serveis socials, la Regidoria de ciutadania i convivència, entre d’altres.

Els objectius són el següents:

 • Desenvolupar la planificació anual del servei Punt d’atenció a nouvinguts De Tot Arreu, aplicant un model que afavoreixi la inclusió social de les persones nouvingudes, contribueix a prevenir situacions de desavantatge social i millori la cohesió social a Badalona Sud.
 • Facilitar i afavorir el procés de coneixement, socialització, participació i integració de les persones nouvingudes del territori.
 • Desenvolupar línees de treball individualitzat i grupal amb les persones que ho demandin i les entitats que ho sol·licitin en els àmbits de l’assessorament jurídic, laboral, sobre normativa comercial, sobre autoocupació, sobre recursos socials, educatius, de salut, culturals, etc,
 • Promoure estratègies que millorin la igualtat d’oportunitats i la inclusió de col·lectius vulnerables, mitjançant el coneixement del seu entorn, els drets i deures i els recursos disponibles.
 • Oferir informació general i específica sobre temes de estrangeria a la població estrangera, a la població autòctona, a empresaris, entitats i equips de professionals del territori.
 • Donar resposta a les necessitat de coneixement sobre recursos que afavoreixin la integració sociolaboral dels immigrants que viuen a Badalona Sud dintre de l’objectiu de lluita contra la desigualtat.
 • Desenvolupar actuacions de sensibilització adreçades a agents socials, empresaris i ciutadania des d’un enfocament que destaqui i reconegui els valors positius de la diversitat, així com les oportunitats que genera la interculturalitat en els nous context socials.
 • Dissenyar i desenvolupar accions de formació i seminaris tècnics sobre estrangeria per a els equips del territori.
 • Establir línees de treball conjunt, coordinació, derivació i seguiment amb altres serveis i professionals del districte.
 • Proposar actuacions que afavoreixin la integració de les persones nouvingudes i assessorar sobre millores que es poden incorporar a les politiques públiques.
 • Impulsar actuacions de suport a les associacions de persones nouvingudes amb l’objectiu de afavorir la seva participació activa en la comunitat.
 • Promoure la participació i presència del Punt en les xarxes que treballen en l’àmbit de la millora de la convivència i la cohesió social al territori.
 • Dissenyar eines d’avaluació i seguiment que permeten valorar l’evolució del servei, els resultats de les accions proposades, el nivell de satisfacció d’usuaris, entitats i professionals que demanen serveis del Punt, amb l’objectiu de identificar els ajustos que requereixi el projecte, valorar la seva capacitat de resposta a les necessitats del territori i el seu impacte.

 

Les activitats d’aquest servei són:

 • Disseny del pla anual de treball que desenvoluparà el servei, haurà d’incloure els objectius d’actuació, la metodologia i el calendari previst.
 • Desenvolupament del servei en torn a accions d’acollida, informació, orientació, assessorament jurídic, mediació, formació i derivació a diferents recursos i projectes adreçats a la ciutadania, especialment a la població nouvinguda, a entitats i  xarxes de serveis del territori.
 • Servei d’atenció individual i de grup mitjançant accions de motivació, de reforç d’habilitats socials, de coneixement i derivació a recursos del territori, etc.
 • Servei de mediació i acompanyament lingüístic.
 • Assessoria jurídica: servei d’orientació jurídica i acompanyament a la població nouvinguda, entitats, professionals, ciutadania   i  equips del territori.
 • Desenvolupament de sessions formatives per a tècnics sobre la llei d’estrangeria i les diferents regulacions, també es preveu fer sessions adreçades a entitats, a professionals de la ciutat i a la població estrangera.
 • Participació en els grups de treball del Consorci amb la finalitat d’integrar-se com a un recurs més en la xarxa de serveis del territori i d’acord amb les necessitats que es plantegin fer adaptacions, propostes de treball i millores de les tasques i activitats que es desenvolupen des del Punt d’Informació de Nouvinguts amb l’objectiu d’adaptar el servei i consolidar la seva participació en els diferents circuits de treball del territori.
 • Actuacions d’informació, assessorament i sensibilització adreçat al sector empresarial per tal d’afavorir la inserció sociolaboral d’aquest col·lectiu.
 • Establiment de línees de col·laboració i treball juntament amb diferents equips i entitats com: Escola d’Adults de Sant Roc, IMPO, projecte “Aprendre a aprendre”, Fundació Secretariado Gitano, Femarec, Serveis Socials Districte VI, Oficina d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Servei de Mediació, Grup de Dones Acollidores, Àrea Bàsica de Salut, Subdelegació del Govern. Sol·licitud de cites per a diferents gestions, Ajuntament de Badalona, Oficina d’Informes d’arrelament social, Registre Civil de Badalona, Administració de la Seguretat Social de Badalona, Il·lustre Col·legi Advocats de Barcelona (seu de Badalona), Coordinacions amb diferents advocats particulars i d’ofici, entre altres.
 • Disseny de materials de difusió i sensibilització, orientat a oferir informació sobre recursos i sobre normativa vigent en diferents àmbits, que facilitin la integració i el coneixement per part de les persones nouvingudes.
 • Disseny d’accions de formació específiques com classes de català i castellà, trobades interculturals i intereligioses, tallers especialitzat per a joves, dones, entitats, etc.
 • Organització de campanyes informatives en períodes específics com per exemple durant la matriculació escolar, l’estiu… etc.
 • Registre i seguiment dels resultats obtinguts pel projecte, identificant les millores pràctiques desenvolupades.
 • Desenvolupament d’un sistema de seguiment i anàlisis de les dades recollides des del Punt.
 • Desenvolupament de noves propostes de treball atenent les necessitats i demandes registrades per la població nouvinguda i els agents implicats.

 

L’equip de professionals del projecte:

 • Dissenya la proposta tècnica de treball i seguiment del servei i acorda amb el tècnic de referència del Consorci la planificació i el calendari d’actuació que serà supervisat periòdicament.
 • Desenvolupa les diferents actuacions previstes en el Pla anual.
 • Estableix línies de col·laboració i circuïts comuns de treball amb serveis, equips tècnics, entitats i altres projectes promoguts des del Consorci i que es desenvolupen a Badalona Sud i a la ciutat.
 • Dissenya el material de comunicació i difusió de les diferents activitats.
 • Dissenya indicadors de resultats i desenvoluparà accions d’avaluació i seguiment del projecte.